Charakteristika

Charakteristika ZŠ ZbýšovCharakteristika ZŠ Zbýšov

Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Kapacita školy je 600 žáků. Část žáků pochází z okolních obcí (Babice, Lukovany, Zakřany). Žáci se učí ve dvou školních budovách. Společné ředitelství sídlí na ulici J. A. Komenského 473.

V budově školy na Masarykově ulici jsou 4 třídy (3. a 4. ročník), přípravná třída, 2 oddělení školní družiny, počítačová učebna, místnost využívaná pro Tv a výtvarná učebna. Přechodně jsou zde umístěny dvě třídy mateřské školy. K pohybovým a pracovním aktivitám žáci využívají prostory školní zahrady a sokolského hřiště.

V budově školy na Komenského ulici jsou čtyři třídy 1. a 2. ročníku, 2 třídy 5. ročníku a všechny třídy druhého stupně. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na prvním stupni jsou to třídy s hracím koutkem, na druhém stupni kmenové třídy a samostatné pracovny – učebna Ict, Hv, F a Ch, „oranžová učebna s interaktivní tabulí“, jazyková učebna, cvičná kuchyně a dílny. K výuce Tv slouží tělocvična, hřiště na školní zahradě a sportovní areál TJ Baník s běžeckou dráhou a fotbalovým hřištěm. V rámci pracovních činností a volitelných předmětů je využívána velká školní zahrada se skleníkem. Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny.

Součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro žáky 1. i 2. stupně. Díky rekonstrukci školní jídelny byla žákům nabídnuta možnost volby ze dvou jídel.

Od března 2010 je škola zapojena do celostátního projektu „Ovoce do škol“, který nabízí bezplatně ovoce a zeleninu žákům 1. stupně.

Z historie školy:

30. srpna 1958 byla po dvou letech budování slavnostně otevřena nová školní budova na ulici J. A. Komenského – „Osmiletá střední škola Zbýšov“.

První školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 1958. Školu navštěvovali od samého začátku nejen žáci ze Zbýšova, ale také ze Zakřan, Babic a Lukovan.

Ve školním roce 1961 – 1962 dostala škola nový název „Základní devítiletá škola ve Zbýšově“. Důležitým mezníkem v historii školy byl školní rok 1964 – 1965, kdy byla škola rozdělena na dvě samostatné devítileté školy – na náměstí Rudé armády a na ulici J. A. Komenského.

K opětovnému spojení obou škol pod názvem „Základní osmiletá škola Zbýšov“ došlo ve školním roce 1985 – 1986. S návratem povinné devítileté školní docházky dostává škola název „Základní škola“ ve Zbýšově.

Po rekonstrukci „staré školy“ v roce 1991, tehdy už na Masarykově ulici, sem byly přemístěny třídy 1., 2., 3. a 4. ročníku. Od roku 1996 byly v této budově třídy 3., 4. a 5. ročníku. V současné době jen 3. a 4. ročníku, vzhledem k tomu, že v budově jsou přechodně umístěna dvě oddělení mateřské školy.

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (od 1.9.2016)

„Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je ten žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.“

Podpůrná opatření spočívají např. v:

- poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení
- úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče
- použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
- úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených RVP
- vzdělávání podle IVP
- využití asistenta pedagoga
- využití dalšího pedagogického pracovníka nebo možnosti působení osob poskytujících žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu (např. školní psycholog nebo školní speciální pedagog)

K zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude využíváno podpůrných opatření následovně:

Pro žáky s podpůrným opatřením 1. stupně je školní vzdělávací program podkladem pro zpracování plánu pedagogické podpory a pro žáky s přiznanými podpůrným opatřením od 2. stupně podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu.

U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od 3. stupně umožňuje individuální vzdělávací plán upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně přizpůsobit i výběr učiva. Pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu bude využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. a 9. ročník, bude na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v individuálním vzdělávacím plánu žáka s přiznaným podpůrným opatřením.

Podpůrná opatření 1. stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka. Úpravy navrhují pedagogové ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm. Je zpracován Plán pedagogické podpory. Pokud podpůrná opatření 1. stupně dostačující nejsou, je žák po vyhodnocení plánu pedagogické podpory, po konzultaci se zákonným zástupcem a s jeho souhlasem, odeslán do školního poradenského zařízení. To rozhodne o dalším stupni podpůrných opatření. Na základě doporučení školního poradenského zařízení je vypracován individuální vzdělávací plán.

Podpůrná opatření budou prováděna na základě doporučení školního poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:
a) V oblasti metod výuky
b) V oblasti organizace výuky
c) Zařazení předmětů speciálně pedagogické péče

Integrace žáka s tělesným postižením

V případě integrace žáka s tělesným postižením na naší škole bude zpracován individuální vzdělávací plán ve spolupráci se speciálním pedagogickým centrem. Budou stanoveny konkrétní úpravy v rámci výuky jednotlivých předmětů. Nedílnou součástí integrace bude spolupráce se zákonnými zástupci, zřizovatelem školy, případně s asistentem pedagoga. Pro úspěšnou integraci bude nezbytné zajistit ve spolupráci se zřizovatelem bezbariérovost školy.

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pokud třídní učitel nebo učitel daného předmětu zjistí mimořádné nadání žáka, zpracuje ve spolupráci se školním pedagogickým pracovištěm plán pedagogické podpory, který je projednán se žákem i zákonným zástupcem. Po 3 měsících je plán pedagogické podpory vyhodnocen. Pokud se jeví daná opatření jako dostačující, je v realizaci plánu pedagogické podpory pokračováno. V opačném případě je žák se souhlasem zákonného zástupce odeslán do školního poradenského zařízení k nastavení dalších stupňů podpůrných opatření.

Na základě doporučení školního poradenského zařízení je zpracován individuální vzdělávací plán. Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel se zákonnými zástupci mimořádně nadaného žáka.

Některá podpůrná opatření, která budou využita při úpravách vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků:
- předčasný nástup dítěte ke školní docházce
- vzdělávání skupiny mimořádně nadaných žáků v jednom či více vyučovacích předmětech
- účast žáka ve výuce předmětů, ve kterých vyniká, ve vyšším ročníku
- obohacování vzdělávacího obsahu
- zadávání specifických úkolů, projektů
- příprava a účast žáků na soutěžích
- nabídka volitelných předmětů a zájmových aktivit

Podmínky pro práci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v činnostech školní družiny

Při výběru činností ve ŠD, při motivování i hodnocení žáků, bereme ohled na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto žáky začleňujeme do volnočasových aktivit, věnujeme jim zvýšenou pozornost, více je motivujeme a oceňujeme u nich i malé pokroky. Pokud budou školní družinu navštěvovat žáci s mimořádným nadáním, budeme jim nabízet další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmů a nadání.

V případě potřeby a na základě doporučení školského poradenského zařízení může být přítomen při činnostech ŠD i asistent pedagoga. Přítomnost dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a dítěte nadaného ve ŠD a práci s ním, budeme řešit individuálně, ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm.

Zapojení školy do projektu

Od září 2016 vstoupila naše škola do výzvy MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ“ Výzva má podpořit profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností, bude pomáhat škole při společném vzdělávání žáků a to personálním posílením o školního speciálního pedagoga.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami pak budou pomáhat další aktivity v rámci projektu a to čtenářský klub a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Projekt bude realizován po dobu dvou let.


| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 02. 2011 | 3288 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Novinky
06.10.2019: Nové foto v galerii.
Informace
telefon:
546 431 224(budova na ul. Komenského)
546 431 346(budova na ul. Masarykova)
email:
zs.zbysov@tiscali.cz
datová schránka:
uvbmujn
adresa:
Základní škola Zbýšov
J. A. Komenského 473
664 11 Zbýšov
Zvonění
1 hod. 7.55-8.40
2 hod. 8.45-9.30
3 hod. 9.45-10.30
4 hod. 10.40-11.25
5 hod. 11.35-12.20
6 hod. 12.30-13.15
7 hod. 13.20-14.05
8 hod. 14.15-15.00
калина
Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server